एक बार आओजी जवाईजी पावणा


एक बार आओजी जवाईजी पावणा ....
थाने सासूजी बुलावे घर आज जवाई लाडकड़ा
सासूजी ने मालुम होवे म्हारे घर काम छै
म्हाने करणों है लारलो काम सासूजी म्हाने माफ़ करो...
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने सुसराजी बुलावे घर आज जवाई लाडकड़ा
सुसराजी ने मालूम होवे भाई म्हारे आज हुयो
म्हारे घरां छै मोकलो काम
सुसराजी म्हाने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने साळीजी बुलावे घर आज जवाई लाडकड़ा ....
साळीजी ने मालुम होवे साढुजी ने भेजू हूँ ....
म्हारा साढुजी नाचेला सारी रात
साळीजी म्हाने माफ़ कारो
म्हारा साढुजी नाचेला सारी रात
साळीजी म्हाने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने सलोजी बुलावे घर आज
सालोजी ने मालूम होवे थारो भी ख्याल छे
थारो आवती तीजां नै करस्यां ब्याव साळोजी म्हाने माफ़ करो
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने बुवाजी बुलावे घर आज जवाई लाडकड़ा
बुवाजी ने मालुम होवे म्हारा भी बुवाजी आया
मैं तो बुवाजी ने जोडू लंबा हाथ बुवाजी म्हाने माफ़ करो ....
एक बार आओजी जवाईजी पावणा......
थाने लाडीजी बुलावे घर आज जवाई लाडकड़ा ....
लाडीजी बुलावे है तो लाडोजी भी आवे है....
मैं तो जाऊंला सासरिये दौड़ साथिङा म्हाने माफ़ करो ...

Comments

Popular posts from this blog

राजस्थान प्रश्नोत्तरी 1

राजस्थान: वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान / Rajasthan: Wildlife Sanctuaries and National Parks

राजस्थान के प्रमुख त्यौंहार, उत्सव एवं मेले